Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky cestovnej kancelárie Avema, s r.o

Všeobecné zmluvné podmienky cestovnej kancelárie Avema, s.r.o. (ďalej len CK) sú platné pre všetky zájazdy a jednotlivé služby cestovného ruchu poskytované CK. Sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len zmluva), ktorú CK uzatvára s objednávateľom zájazdu. Podpisom tejto zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že tieto informácie a podmienky sú mu známe a súhlasí s nimi.

I. Účastníci zmluvného vzťahu

 1. CK Avema, s r.o., so sídlom 4.apríla 95, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská Republika, IČO: 46671609 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 56821/L (ďalej ako CK) alebo iná splnomocnená cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, ktoré sprostredkovávajú služby CK.
 2. Objednávateľ zájazdu (ďalej ako klient alebo objednávateľ) je fyzická alebo právnická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá uzatvorila s CK Zmluvu o obstaraní zájazdu alebo realizovala písomnú objednávku. Klienti mladší ako 18 rokov sa zájazdu môžu zúčastniť len v doprovode osoby staršej ako 18 rokov. Objednávateľ sa môže zúčastniť zájazdu samostatne alebo s osobami uvedenými v Zmluve o obstaraní zájazdu; v tomto prípade je objednávateľ oprávnený podpisovať zmluvu aj za ostatné osoby uvedené v zmluve a koná v mene celej skupiny.

II. Zmluvný vzťah

Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom vzniká:

 1. na základe objednávateľom (prípadne jeho zákonným alebo splnomocneným zástupcom) riadne vyplnenej a podpísanej Zmluvy o obstaraní zájazdu, potvrdenej CK alebo inou splnomocnenou cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, ktoré sprostredkovávajú služby CK alebo
 2. zaplatením zálohy, a to aj v prípade uzatvárania Zmluvy o obstaraní zájazdu prostredníctvom sprostredkovateľa (iná cestovná kancelária alebo cestovná agentúra), pričom v tomto prípade za zaplatenie zálohy sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet CK, resp. ich prevzatie CK v hotovosti alebo
 3. na základe potvrdenia písomnej objednávky objednávateľa potvrdenej CK. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených v zmluve ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov. Za neplnoletú osobu podpisuje zmluvu jej zákonný zástupca.
 1. Súčasťou zmluvy sú všetky písomné doklady a informácie, ktoré objednávateľ od CK obdrží alebo na základe ktorých objednávateľ uzatvorí zmluvu, a to najmä ponuka uverejnená na webovej stránke, ponukový katalóg s cenníkom, všeobecné informácie, letáky a písomné pokyny – podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte alebo objednaných službách. Toto všetko je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu.
 2. Potvrdením zmluvného vzťahu vzniká CK právo na zaplatenie ceny služieb alebo jej časti. Potvrdením zmluvného vzťahu sa objednávateľ zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu za objednanú službu. V prípade, že objednávateľ uzatvára zmluvu v prospech ďalších osôb uvedených v zmluve, potvrdzuje podpisom zmluvy, že má na to splnomocnenie, pričom sa objednávateľ podpisom zmluvy zaväzuje za splnenie záväzkov voči CK aj v mene týchto osôb. Objednávateľ je povinný bezodkladne odovzdať ostatným osobám informácie určené CK pre objednávateľov zájazdu.
 3. Právo účasti na zájazde vzniká objednávateľovi a ďalším osobám uvedeným v zmluve zaplatením dohodnutej ceny zájazdu v plnej výške a splnením ostatných podmienok pre poskytnutie služieb. Platným dokladom pre nástup objednávateľa na zájazd je platná zmluva a doklad o zaplatení celkovej ceny zájazdu.
 4. Zmluvný vzťah uzavretý bez priameho kontaktu: CK prehlasuje, že k vzniku zmluvných vzťahov môže dochádzať aj prostredníctvom elektronickej komunikácie, internetu, telefonickým spôsobom, alebo iným vhodným spôsobom aj bez priameho kontaktu objednávateľa s CK, a z uvedeného dôvodu je potrebné riešiť špecifické problémy uzatvárania, vzniku a podmienok existencie zmluvných vzťahov založených prostredníctvom elektronickej komunikácie, internetu, telefonickým spôsobom, alebo iným vhodným spôsobom bez priameho kontaktu, a objednávateľ s takýmto záverom vyjadruje súhlas.
 5. V prípade, ak dochádza k uzavretiu Zmluvy o obstaraní zájazdu na základe telefonickej alebo elektronickej objednávky uskutočnenej objednávateľom, postup je nasledovný: CK zašle na objednávateľom uvedenú adresu návrh Zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorý bude podpísaný poverenou osobou CK a opatrený pečiatkou CK, a to v dvoch vyhotoveniach. Objednávateľ je povinný túto Zmluvu o obstaraní zájazdu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 4 dní odo dňa jej vystavenia, ktorý je uvedený v návrhu Zmluvy o obstaraní zájazdu, podpísať a zaslať jedno podpísané vyhotovenie Zmluvy o obstaraní zájazdu späť na adresu sídla CK, inak návrh na uzavretie Zmluvy o obstaraní zájazdu stráca platnosť, pričom objednávateľ stráca akýkoľvek nárok na poskytnutie služieb a zároveň je objednávateľ povinný CK zaplatiť administratívny poplatok vo výške 50 eur. Jedno vyhotovenie Zmluvy o obstaraní zájazdu si ponecháva objednávateľ ako doklad. Pri podpise Zmluvy o obstaraní zájazdu je objednávateľ zároveň povinný zaplatiť min. 50% z celkovej ceny zájazdu, resp. celú cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto Všeobecných zmluvných podmienok.

III. Cena služieb a platobné podmienky

Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si objednávateľ objednal alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len cena zájazdu) sa rozumie celková cena, uvedená v zmluve potvrdenej CK. Zo zliav, poskytovaných CK, má objednávateľ nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. V prípade možnosti využitia viacerých druhov zliav nie je možná ich kumulácia, objednávateľ si môže vybrať tú, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne dohodnuté s CK inak. Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu, resp. k dátumu ukončenia čerpania služieb.
CK má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy zaplatenie zálohy v minimálnej výške 50% z ceny zájazdu alebo všetkých objednaných služieb. Zvyšnú časť ceny za objednané služby je objednávateľ povinný doplatiť najneskôr v lehote do 45 dní pred nástupom na zájazd, resp. začatím čerpania služieb. V prípade, že k uzavretiu zmluvy o obstaraní zájazdu dôjde v termíne kratšom ako 45 dní pred nástupom na zájazd, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu zájazdu naraz v celosti najneskôr pri podpise zmluvy o obstaraní zájazdu. Za objednané služby je možné zaplatiť v hotovosti, prostredníctvom platobných kariet, ak to predajné miesto CK umožňuje, bankovým prevodom, vkladom na účet alebo poštovou poukážkou, pričom za deň zaplatenia sa považuje ten deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet CK, resp. prevzaté CK v hotovosti. CK má nárok na účtovanie si poplatkov za zmeny v rezervácii objednávateľa.

V prípade nezaplatenia ceny zájazdu alebo ceny za objednané služby v stanovených lehotách je CK oprávnená bez
predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od zmluvy a zájazd alebo služby neposkytnúť, pričom objednávateľ je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré CK nesplnením si zmluvných povinností objednávateľom vznikli. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo CK na náhradu škody a ušlého zisku. Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny objednaných služieb. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží splátkový kalendár úhrady dosiaľ objednaných služieb, je CK oprávnená odstúpiť od uzavretej zmluvy a požadovať zaplatenie storno poplatkov uvedených v týchto všeobecných zmluvných podmienkach. CK má právo jednostranne zvýšiť cenu zájazdu alebo služieb, a to najneskôr do 21 dní pred termínom nástupu na zájazd, resp.
začiatkom čerpania služieb, ak dôjde k:

 1. zvýšeniu dopravných nákladov vrátane ceny pohonných hmôt,
 2. zvýšeniu platieb, spojených so zabezpečovanou dopravou, najmä letiskových, cestných, prístavných, palivových a iných poplatkov, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu alebo zabezpečovaných služieb,
 3. zmene kurzu eura ku kurzu inej meny použitej pri stanovovaní ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%.
  V prípade nevyhnutnosti zvýšiť cenu zájazdu z vyššie uvedených dôvodov tak môže CK urobiť na základe písomného oznámenia, ktoré musí byť objednávateľovi odoslané poštou alebo emailom najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu alebo čerpania služieb, a v ktorom bude presne určený dôvod a spôsob zvýšenia. Objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, t.j. do 3 dní od doručenia oznámenia, ak nie je v písomnom oznámení o zvýšení ceny uvedené inak, v opačnom prípade je CK oprávnená postupovať podľa článku III. odseku 5 týchto všeobecných zmluvných podmienok. V prípade záujmu objednávateľa môže CK sprostredkovať pre objednávateľa a ním určené osoby aj cestovné poistenie v súlade s poistnými podmienkami poisťovne. Cena cestovného poistenia je uvedená v cenníku CK, presný obsah krytia a podmienky cestovného poistenia sú uvedené v podkladoch poskytnutých vybranou poisťovacou spoločnosťou, ktoré objednávateľ obdrží od CK a ktoré sú na www.avema.sk k dispozícii. Poistný vzťah vzniká priamo medzi objednávateľom a poisťovacou spoločnosťou. V konaní o vysporiadaní poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k objednávateľovi a CK nemá možnosť posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

IV. Práva a povinnosti objednávateľa a CK

K základným právam a povinnostiam objednávateľa patria:

 1. právo na riadne poskytnutie potvrdených a zaplatených služieb. Pokiaľ bez zavinenia CK klient dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na ich náhradu, ani na vrátenie zaplatenej ceny za zájazd;
 2. právo na dodatočné informácie,
 3. právo byť zoznámený so zmenami zájazdu, rozsahu služby a ceny,
 4. právo odstúpiť od zmluvy za dodržania storno podmienok uvedených v týchto všeobecných zmluvných podmienkach,
 5. právo na reklamáciu v prípade nedostatku a chybných plnení oproti zmluve. Všetky závady a odchýlky od objednaných služieb je klient povinný oznámiť bezodkladne po ich zistení na mieste zástupcovi organizátora zájazdu a poskytnúť dostatočnú súčinnosť pri ich odstránení;
 6. právo písomne oznámiť CK, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, uvedená v tomto oznámení, pričom takéto oznámenie môže objednávateľ urobiť v lehote do 40 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb, inak mu toto právo zaniká. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového objednávateľa s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo podmienky, ktoré sú potrebné na čerpanie objednaných služieb a jeho vlastnoručný podpis. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného objednávateľa, pričom spolu s ním spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu alebo objednaných služieb, ako i úhradu nákladov, ktoré CK v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú (spravidla poplatok 50-400 eur). V prípade neuhradenia ceny za objednané služby alebo nákladov, súvisiacich so zmenou objednávateľa, platí článok III. bod 5 týchto všeobecných zmluvných podmienok. Uvedené sa vzťahuje len na tie prípady, keď zmenu objednávateľov je CK schopná zabezpečiť, v opačnom prípade CK písomne upozorní na nemožnosť zmeny pôvodného objednávateľa;
 7. povinnosť poskytnúť CK potrebnú súčinnosť, pravdivé údaje vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov, predložiť potrebné doklady podľa požiadaviek CK a žiadnu dôležitú okolnosť súvisiacu s účasťou na zájazde nezamlčať;
 8. povinnosť zaplatiť 50% zálohu z ceny zájazdu pri podpise zmluvy o obstaraní zájazdu,
 9. povinnosť zaplatiť celú cenu zájazdu minimálne 45 dní pred nastúpením na zájazd, okrem prípadu, ak k podpísaniu zmluvy o obstaraní zájazdu dôjde v lehote kratšej ako 45 dní pred nastúpením na zájazd; v tomto prípade je objednávateľ povinný zaplatiť celú cenu zájazdu pri podpise zmluvy o obstaraní zájazdu;
 10. povinnosť zaistiť doprovod a dohľad v priebehu zájazdu osobám mladším ako 18 rokov a osobám, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje,
 11. povinnosť prevziať od CK doklady, podklady a pokyny potrebné pre čerpanie služieb, skontrolovať ich a riadiť sa nimi,
 12. povinnosť mať cestovný doklad, resp. vízum, ak sa v cieľovej destinácii vyžaduje, rešpektovať prepravné podmienky príslušnej leteckej spoločnosti, a to najmä čo sa týka času dostavenia sa na letisko pred odletom, kusových a hmotnostných obmedzení prepravovanej batožiny, príslušných cestovných dokladov, atď.. CK nezodpovedá za škody, ktoré objednávateľovi vzniknú v dôsledku porušenia uvedených povinností;
 13. povinnosť dodržovať pasové, colné, zdravotné a ostatné predpisy zeme, do ktorej cestuje,
 14. povinnosť zdržať sa jednania, ktoré by mohlo poškodiť ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb a CK,
 15. povinnosť riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu CK a dodržiavať stanovený program zájazdu a príslušné právne predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu. V prípade ich porušenia alebo pri závažnom ohrozovaní alebo narušovaní priebehu alebo programu zájazdu, či nevhodnom alebo vulgárnom správaní je CK oprávnená objednávateľa zo zájazdu vylúčiť (odoprieť objednávateľovi poskytnutie zaplatených služieb), čím objednávateľ stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu, pričom je objednávateľ povinný uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté v súvislosti s jeho vylúčením z účasti na zájazde. V prípade, ak účastník zájazdu z akéhokoľvek dôvodu obmedzuje počas trvania zájazdu svojím nevhodným konaním alebo správaním CK, jej zástupcov, zmluvných partnerov alebo iných účastníkov zájazdu (napr. hrubým, nekultúrnym, amorálnym, hlučným správaním alebo nadmerným požitím alkoholických alebo psychotropných látok), porušuje pokyny CK, narúša plynulý priebeh zájazdu, či poškodzuje cudzí majetok, je takéto konanie považované za podstatné porušenie podmienok zmluvy a zároveň za poškodzovanie ostatných účastníkov zájazdu a zástupca CK je oprávnený odoprieť takémuto účastníkovi zájazdu ďalšie čerpanie zaplatených služieb a vylúčiť ho z účasti na zájazde. V prípade, ak dôjde k vylúčeniu klienta zo zájazdu je CK oprávnená jednostranne zrušiť zmluvu bez náhrady či akéhokoľvek nároku na odškodnenie vylúčeného účastníka zájazdu za nevyužité služby. V tom prípade objednávateľ má povinnosť niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas zájazdu alebo čerpania služieb v dopravnom prostriedku, v ubytovacom zariadení alebo inej osobe spôsobil,
 16. letecká preprava je realizovaná formou pravidelných liniek, ako aj nepravidelných charterových letov. Klient je povinný brať na vedomie, že prvý a posledný deň leteckých zájazdov je určený k preprave klientov a nie na plnohodnotné čerpanie dovolenkového pobytu. Odletové časy závisia od príslušných leteckých spoločností, a preto prípadná nespokojnosť klienta s dĺžkou pobytu, ovplyvnenou odletovými časmi, nebude považovaná za dôvod k reklamácii. Letecká spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu odletových časov v neobmedzenej dobe pred plánovaným odletom, reklamovanie eventuálneho „skrátenia pobytu“ z uvedeného dôvodu je vylúčené.

základným právam a povinnostiam CK patria:

 1. CK je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku,
 2. CK je povinná pred uzatvorením zmluvy informovať objednávateľa o skutočnostiach, ktoré sú jej známe, a ktoré majú vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu,
 3. CK je povinná najneskôr do 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomne alebo v elektronickej forme pokyny na zájazd, ktorý ich bezodkladne odovzdá ďalším osobám uvedeným v zmluve,
 4. CK nezodpovedá za prípadné meškanie letu a neručí za škody, ktoré môžu klientovi z tohto dôvodu vzniknúť. V prípade meškania letu sú za flexibilné a operatívne riešenie vzniknutej situácie zodpovedné priamo príslušné miestne správy letísk alebo letecké spoločnosti. V prípade meškania letu nevzniká klientovi právo na odstúpenie od Zmluvy o obstaraní zájazdu bez storno poplatkov. CK v prípade vedomosti o zmene letu bezodkladne informuje klienta;
 5. CK sa snaží vždy zabezpečiť priamy let do destinácie, avšak CK si vyhradzuje právo aj na nepriamy let, teda s medzipristátím,
 6. v prípade, že nastanú mimoriadne okolnosti brániace CK dodržať zmluvné podmienky vyplývajúce zo zmluvy alebo v prípade ak je CK nútená zmeniť podmienky zmluvy, môže CK zájazd odložiť, zmeniť vecný a časový program, zmeniť jeho trasu, druh dopravy, miesto ubytovania, prípadne ho zrušiť. Každú takúto zmenu je povinná CK bezodkladne oznámiť klientovi. Klient v takomto prípade nemá právo odstúpiť od zmluvy bez povinnosti uhradiť storno poplatky, iba ak by šlo o zmeny podstatné, ako posunutie začiatku alebo konca zájazdu o viac ako 48 hodín, významná zmena programu či trasy zájazdu (viac ako 40% doby jeho trvania). Ďalšie nároky voči CK sú vylúčené;
 7. ak je CK nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu uviesť nová cena. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí, alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia storno poplatkov. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK v lehote určenej CK v návrhu zmeny; ak tak objednávateľ neurobí, CK to bude považovať za objednávateľov súhlas.
 8. CK si vyhradzuje právo okamžite zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (vis major), a ktoré znemožňujú či zásadným spôsobom obmedzujú realizáciu alebo dokončenie zájazdu, bezpečnosť účastníkov a pod. Pri zrušení zájazdu zo strany CK, je CK povinná vrátiť všetky peňažné úhrady prijaté od objednávateľa; objednávateľ tak stráca nárok na akúkoľvek náhradu škody. V prípade, že si klient bude žiadať zaradenie do obdobného zájazdu v inom termíne a CK v uvedenom termíne má voľné miesto, má klient prednostné právo na zaradenie do zájazdu. V tomto prípade nemá klient nárok na vrátenie peňažných úhrad, ale tieto sa započítajú na cenu nového zájazdu.
 9. CK si vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového programu z dôvodu bezpečnosti klientov, zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo z dôvodu mimoriadnych udalostí,
 10. CK je oprávnená zmeniť miesto odletu a príletu, pričom je CK o tejto zmene povinná informovať objednávateľa v lehote najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu (najmä zmena odletového miesta Bratislava na odletové miesto Viedeň a naopak). Objednávateľ nie je oprávnený z tohto dôvodu odstúpiť od zmluvy a ani požadovať zľavu či iné zvýhodnenie, nakoľko nejde o podstatné zmeny zájazdu.
 11. CK je oprávnená vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, vrátane zmeny objednávateľom vybraného ubytovacieho zariadenia, ak z objektívnych dôvodov, ktoré CK nemá možnosť ovplyvniť nie je možné pôvodný program zájazdu a objednávateľom vybrané služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je CK povinná:
  • zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni ako boli objednávateľom vybraté a zaplatené (napr. náhradné ubytovanie v hoteli rovnakej, resp. vyššej kategórie, atď.) sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené, alebo
  • vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo
  • poskytnúť objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie,
  • V prípade, že dôjde k preobsadeniu ubytovacej kapacity (overbooking) ubytovacieho zariadenia, CK je povinná zabezpečiť pre objednávateľa náhradné ubytovanie minimálne rovnakej alebo vyššej kategórie a v podobnej oblasti, resp. letovisku. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj na časť pobytu. Objednávateľ nemá nárok požadovať vrátenie zaplatenej ceny zájazdu alebo jej časti v prípadoch, ktoré sú uvedené vyššie.

 12. CK nenesie zodpovednosť za následky zmenených služieb alebo programu z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu, okrem vyššie uvedeného, ďalej z dôvodu meškania dopravného prostriedku, spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany CK.
 13. prípade, ak sa zájazd a zmluva o obstaraní zájazdu uzatvára medzi CK a objednávateľom prostredníctvom elektronickej komunikácie, CK zašle objednávateľovi k podpisu zmluvu o obstaraní zájazdu s doplneným ustanovením, že táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť až okamihom zaplatenia zálohy vo výške 50% z ceny zájazdu, resp. až po zaplatení celej ceny zájazdu objednávateľom, ak k podpisu zmluvy dôjde v lehote kratšej ako 45 dní pred nastúpením na zájazd. Po zaplatení 100 % ceny zájazdu klientom, CK obratom zasiela klientovi všetky potrebné dokumenty na zájazd.
 14. CK má právo na odstúpenie od zmluvy o obstaraní zájazdu s objednávateľom, ktorý svojím správaním a konaním znemožňuje realizáciu zájazdu podľa vopred dohodnutých podmienok alebo ohrozuje bezpečnosť ostatných účastníkov zájazdu. CK má v takýchto prípadoch nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľom. Objednávateľ v takýchto prípadoch nemá nárok na náhradu neposkytnutých resp. nevyčerpaných služieb.

V. Odstúpenie od zmluvy, zrušenie zájazdu a storno poplatky

CK môže pred začiatkom zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov zasiela CK na poštovú alebo elektronickú adresu objednávateľa uvedenú v zmluve o obstaraní zájazdu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom odoslania oznámenia.

CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd pred jeho zahájením, ak by nebol dosiahnutý minimálny počet účastníkov (výhrada minimálneho počtu účastníkov). Minimálny počet účastníkov zájazdu s leteckou prepravou 20 účastníkov. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov má CK právo zájazd zrušiť, najneskôr však do 10 dní pred začatím zájazdu, pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať objednávateľovi oznámenie najneskôr do 10 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb. CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd, ktorého uskutočnenie je sťažené alebo nemožné v dôsledku nepredvídateľných mimoriadnych udalostí. V prípade, ak dôjde k zrušeniu zájazdu zo strany CK bude klientovi poskytnutá možnosť výberu náhradného zájazdu alebo bezodkladné vrátenie už zaplatenej úhrady za objednané služby. CK je oprávnená zrušiť zájazd aj z iných dôvodov. V tomto prípade je CK oprávnená zrušiť zájazd najneskôr 21 dní pred plánovaným začatím zájazdu, pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať objednávateľovi oznámenie najneskôr do 21 dní pred nástupom na zájazd. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb:

 1. bez udania dôvodu,
 2. z dôvodu podstatného porušenia povinností CK vyplývajúcich zo zmluvy,

Oznámenie o odstúpení od zmluvy spíše objednávateľ buď formou záznamu v predajnom mieste, kde zájazd zakúpil, alebo ho na predajné miesto pošle doporučenou poštou, prípadne elektronicky, avšak preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom spísania záznamu, príp. dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto. Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy podstatné porušenie povinností CK, je CK povinná bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty.
Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy podstatné porušenie povinností CK, ktoré sú určené zmluvou, alebo ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK storno poplatky. Výška storno poplatku je stanovená podľa počtu dní, ktoré chýbajú do nástupu na zájazd alebo čerpania služieb a účtuje sa nasledovne (uvádzané čiastky platia pre jednu osobu bez rozdielu veku):

 1. 100 % cena letenky do 55 dní pred termínom začatia čerpania služieb,
 2. 40% z celkovej ceny objednaných služieb od 54. do 31. dňa pred termínom začatia čerpania služieb,
 3. 50% z celkovej ceny objednaných služieb od 30. do 24. dňa pred termínom začatia čerpania služieb,
 4. 85% z celkovej ceny objednaných služieb od 23. do 12. dňa pred termínom začatia čerpania služieb,
 5. 100% z celkovej ceny objednaných služieb od 11. dňa pred termínom začatia čerpania služieb a ak objednávateľ zruší zájazd v deň odletu, nedostaví sa k odletu, odlet zmešká alebo je vylúčený zo zájazdu.

Nárok na náhradu škody prevyšujúcej výšku uhradeného storno poplatku, ktorá vznikla CK odstúpením objednávateľa od zmluvy nie je uhradením storno poplatku dotknutá.
Na určenie počtu dní pre výpočet storno poplatku je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní.
V prípade, že objednávateľ nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu za nevyčerpané služby.
V prípade storna jednej osoby v 2-lôžkovej izbe musí odstupujúca osoba doplatiť príplatok za jednolôžkovú izbu, podobne to platí aj pri obsadzovaní ubytovania, ktorého cena je kalkulovaná na pevne stanovený počet osôb.
CK má právo odpočítať storno poplatok prípadne svoj nárok na náhradu škody od zloženej zálohy alebo zo zaplatenej ceny zájazdu.

VI. Reklamačný poriadok a zodpovednosť za škody

V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb je objektívne nižšia, ako bolo dohodnuté v zmluve, vzniká objednávateľovi nárok na odstránenie chybne poskytovanej služby a právo na reklamáciu. Objednávateľ je povinný uplatniť nárok na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného partnera CK alebo u povereného zástupcu CK tak, aby mohla byť vykonaná okamžitá náprava. Objednávateľ je povinný poskytovať CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť.
Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a vykonať nápravu na mieste, spíše objednávateľ v spolupráci so zástupcom CK písomný záznam s označením zájazdu, a s predmetom reklamácie. Záznam podpíše klient a zástupca CK alebo poverený partner CK, jeden exemplár písomného záznamu si nechá klient a druhý zástupca CK alebo poverený partner CK. Písomný záznam objednávateľ predkladá pri uplatnení práva na reklamáciu.
Svoje nároky z reklamácie si klient musí uplatniť v súlade s platnými predpismi, a to písomne v CK bezodkladne, najneskôr v lehote 30 dní od skončenia zájazdu, inak jeho právo zaniká. K písomnému uplatneniu svojich práv doloží objednávateľ písomný záznam. Na reklamácie podané v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami je CK povinná písomne odpovedať do 30 dní od doručenia reklamácie.
CK nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si zákazník objedná na mieste u sprievodcu, hotela alebo inej organizácie.
Objednávateľ, ktorý použije vlastnú dopravu, je sám zodpovedný za dodržanie termínu nástupu a ukončenia pobytu, ktorý CK uvádza v informáciách o zájazde.
CK je zbavená zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením jej povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od zmluvy, ak škodu nezavinila ona ani jej zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená objednávateľom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
Každý klient je osobne zodpovedný za dodržanie pasových, colných, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov SR, ako aj predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny, do ktorej cestuje, resp. cez ňu tranzituje. CK nenesie zodpovednosť za prípadné problémy vzniknuté neudelením víza alebo chybnými úkonmi klienta.

VII. Poistenie

Súčasťou ponuky CK je komplexné cestovné poistenie pre účastníkov zájazdu. Základný obsah a cena komplexného cestovného poistenia sú uvedené v zmluve o obstaraní zájazde, presný rozsah krytia a podmienky sú uvedené v informáciách poisťovacej spoločnosti, ktoré objednávateľ dostane od CK pri objednaní cestovného poistenia.
Poistný vzťah vzniká priamo medzi účastníkom zájazdu a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k účastníkovi zájazdu a CK neprináleží posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.
CK si splnila svoje povinnosti ohľadne povinného zmluvného poistenia zájazdov CK pre potenciálnu možnosť úpadku v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.. Podrobné znenie Všeobecných poistných podmienok pre povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK je objednávateľovi k dispozícii na vyžiadanie na pobočkách CK.

VIII. Záverečné ustanovenia

Platnosť týchto Všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované CK, s výnimkou prípadov, ak CK vopred dohodne písomne s objednávateľom iný rozsah vzájomných práv a povinností. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté na webovej stránke, v letáku, katalógu a cenníku CK o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače alebo uverejnenia a CK si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy s objednávateľom. Fotografie uverejnené v letáku alebo katalógu sú ilustračného charakteru a nemusia odzrkadľovať reálny stav. CK nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejnených v letáku, katalógu, cenníku a iných materiáloch, ktoré CK vydáva a ktoré sú poskytnuté tretími osobami a neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť. Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy, že:
sú mu Všeobecné zmluvné podmienky CK známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma, obdržal a aj sa v plnom rozsahu oboznámil s ponukovým letákom alebo katalógom CK, nie je si vedomý žiadnych obmedzení, ktoré by mu bránili v riadnej účasti na zájazde a zodpovedá za svoju zdravotnú pripravenosť na absolvovanie zájazdu a za splnenie deklarovaných podmienok stanovených pre účasť na zájazde,
so všetkými jemu známymi a so zájazdom súvisiacimi skutočnosťami oboznámil aj ostatných účastníkov zájazdu uvedených na zmluve a títo ho k prihláseniu na zájazd a k súhlasu so všeobecnými zmluvnými podmienkami písomne splnomocnili. Podpisom zmluvy udeľuje objednávateľ CK ako aj ňou určeným osobám súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v zmluve za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a zákonom č. 428/2002 Z.z., a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a CK, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny pobytu resp. tranzitu výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa. Odvolanie súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode objednávateľa s CK. Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto zmluvy udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzavretia zmluvy o zájazde. Tieto všeobecné zmluvné podmienky CK vstupujú do platnosti 07.06.2012. Všetky údaje, obsiahnuté v ponukových letákoch, katalógoch ako i jednotlivé ustanovenia týchto podmienok sú aktuálne ku dňu ich spracovania do tlače a vychádzajú zo skutočností a právneho stavu ku dňu ich vydania.

Certifikát cestovnej kancelárie